PERCEPTION OF TEACHERS AND EDUCATORS
ABOUT THE APPLICATION OF INCLUSION IN SCHOOLS
AND KINDERGARTENS

Suada Aljković Kadrić – International University of Novi Pazar, Serbia
Admir Muratović – International University of Novi Pazar, Serbia
Ibro Skenderović – International University of Novi Pazar, Serbia

DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2021.485


5th International Scientific Conference – EMAN 2021 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Online/Virtual, March 18, 2021, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; ISBN 978-86-80194-43-1, ISSN 2683-4510

Sažetak:

Veliki broj zakona i politika kojim se svoj djeci (bez obzira na razlike i specifičnosti) osigurava
pravo na kvalitetno obrazovanje i jednake mogućnosti za razvoj usvojen je da bi obrazovni sistem
bio u skladu sa evropskim standardima. Jedan od tih projekata je inkluzivno obrazovanje. Inkluzivno
obrazovanje znači da škole i vrtići trebaju prihvatiti svu djecu bez obzira na njihove fizičke, intelektualne,
socijalne, emocionalne, jezičke i druge osobine. Nastavnici i vaspitači u školama i vrtićima trebaju
njegovati inkluzivnu kulturu i svojim ponašanjem davati primjere i modele sprovođenja inkluzije u
grupama. U radu su prikazani stavovi nastavnika i vaspitača o primjeni inkluzije, iz kojih se jasno vide
njihove sličnosti i razlike.

Ključne riječi:

Školska shema, DistributivniDjeca, Inkluzija, Obrazovanje.

Abstract:

A large number of laws and policies that guarantee all children (regardless of differences
and specifics) the right to quality education and equal opportunities for development have been adopted
to bring the education system in line with European standards. One of these projects is inclusive education.
Inclusive education means that schools and kindergartens should accept all children regardless
of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic and other characteristics.
Teachers and educators in schools and kindergartens should nurture an inclusive culture and by their
behavior provide examples and models of implementing inclusion in groups. The paper presents the attitudes
of teachers and educators on the application of inclusion, which clearly shows their similarities
and differences.

Keywords:

Children, Inclusion, Education.

REFERENCES

Bilić-Prcić, Ante, Runjić, Tina (2009) ,“ Integracija i socijalne vještine učenika oštećenog vida
nižeg školskog uzrasta“ , Istraživanja u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji, Fakultet za
specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu, Beograd
Bojanin, Svetomir (1999), „ Defektološki leksikon“, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,
Beograd.
Cerić, Haris (2004),“ Definiranje inkluzivnog obrazovanja“ , Fakultet političkih nauka, Beograd
Dautović, Nefiza (2006), “Stručno usavršavanje nastavnika i inkluzija u obrazovanju“ , Udruženje
defektologa, Sarajevo
Došen, Ljiljana, Gačić-Bradić, Dušanka (2005) , “Vrtić po meri deteta – Priručnik za primenu
inkluzivnog modela rada u predškolskim ustanovama“, Save the children UK, Beograd
Đoković, Sanja , Ostojić, Srđan (2009), “Karakteristike minimalnih oštećenja sluha kod dece“ ,
Istraživanja u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju,
Univerzitet u Beogradu, Beograd
Eškirović, Branka, Vučinić, Vesna, Jablan, Branka (2005) ,“ Novi model pedagoškog tretmana
slabovidosti“, Beogradska defektološka škola 3, Beograd
Golubović, Slavica. i grupa autora (2005),“ Smetnje u razvoju kod djece mlađeg školskog uzrasta“,
Defektološki fakultet, Beograd
Golubović, Špela, Maksimović, Jasna (2008),“ Uloga i zadaci učitelja u procesu inkluzivnog
obrazovanja“, Učiteljski fakultet, Užice
Hrnjica, Sulejman (2004),“ Škola po meri deteta – Priručnik za rad sa učenicima redovne škole
ometenim u razvoju“, Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
Beograd
Izetbegović, Anka (2006),“Vodič kroz inkluziju u obrazovanju“, Društvo ujedinjenih građanskih
akcija „DUGA, Sarajevo

Download full paper


Share this

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Serbia

https://www.udekom.org.rs/home

Udekom Balkans is a dynamic non-governmental and non-profit organization, established in 2014 with a mission to foster the growth of scientific knowledge within the Balkan region and beyond. Our primary objectives include advancing the fields of management and economics, as well as providing educational resources to our members and the wider public.

Who We Are: Our members include esteemed university professors from various scientific disciplines, postgraduate students, and experts from ministries, public administrations, private and public enterprises, multinational corporations, associations, and similar organizations.

Building Bridges Together: Over the course of nine years since our establishment, the Association of Economists and Managers of the Balkans has established impactful partnerships with more than 1,000 diverse institutions across the Balkan region and worldwide.

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.