Milica Paunović, Anđelija Radonjić
Fakultet za menadžment Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, Srbija
​​​​DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.438

2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

U ovom radu ukazuje se na značaj motivacije zaposlenih i analiziraju se motivacioni faktori. Cilj rada bio je da se utvrdi kako su rangirani motivacioni faktori i da li su determinisani određenim demografskim faktorima zaposlenih. Od istraživačkih tehnika korišćen je anketni upitnik, a za analizu podataka statističke metode: aritmetička sredina, standardna greška, F test, Anova test i t-test. Podaci do kojih se došlo mogu se koristiti prilikom izrade motivacionih programa kompanija.

Key words

Motivacija, motivacioni faktori, zadovoljstvo zaposlenih


References

[1]  Rot, N. (1994) Socijalna psihologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, str. 215.
[2]  Vujić, D. (2004) Motivacija za kvalitet, Centar za primenjenu psihologiju Društva  psihologa Srbije, Beograd,  str. 10.
[3]  Čukanović-Karavidić, М., Jovančević D. (2014) Motivacioni faktori zadovoljstva zaposlenih u funkciji poboljšanja uspešnosti zaposlenih, Anali poslovne ekonomije, 11, str. 62-68.
[4]  Jovanović, M., Živković, M. (2003) Organizaciono ponašanje, Megatrend univerzitet, Beograd, str. 83.
[5]  Hitka, M., Sirotiakova, M., (2009) Analiza motivisanosti u upravljanju kompanijom Chemes A. S. Humenne, ManagementČasopis za teoriju i praksu menadžmenta, br. 51, god. XIV, april, str. 67-74.
[6]  Hadžić, O., Majstorović, N., Nedeljković, M. (2009) Percepcija podrške rukovodilaca, dimenzije ličnosti zaposlenih i njihovo zadovoljstvo pojedinim aspektima posla, Psihologija, Vol. 42 (3), str. 375-392.
[7]   Alrawi, K. (2008) Različite reakcije radnika na stimulacije menadžera: studija slučaja, ManagementČasopis za teoriju i praksu menadžmenta,  Broj 47-48, Godina XII I, April, str. 28-38.
[8]  Krasulja, N., Radojević, I., (2011) Motivacioni aspekti korporativne kulture u međunarodnom menadžmentu, ManagementČasopis za teoriju i praksu menadžmenta, br. 60, godina XVI, septembar, str. 77-85.
[9]  Harpaz, I. (1997) The Importance of Work Goals: An International Perspective, Journal of International Business, Studies, 21, pp. 75-93.
[10] MOW International Research Team, (1992). The Meaning of Work, London: Academic Press, pp. 138.
[11] Charles, K.R., Marshall, L. H. (1992) Motivational Preferences of Caribbean Hotel Workers: An Exploratory Study, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 4(3), pp. 25-29.
[12] Jovanović, M. (2004) Interkulturni menadžment, Megatrend univerzitet, Beograd, str. 208.

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia