QUALITY SCHOOL = STUDENTS
WITH MANY ACQUIRED COMPETENCIES

Anton Vorina – Ekonomska šola Celje Višja strokovna šola, Mariborska 2, 3000 Celje, Slovenija

DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2020.499


4th International Scientific Conference – EMAN 2020 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Online/Virtual, September 3, 2020, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; ISBN 978-86-80194-30-1, ISSN 2683-4510

Povzetek:

Prispevek prikazuje raziskavo o pridobljenih kompetencah študentov na Ekonomski šoli
Celje, Višji strokovni šoli. Vzorec predstavlja 20 študentov, ki so končali študij na višji strokovni šoli v
zadnjih 5 letih v programu Ekonomist, Organizator socialne mreže in Varovanje. Namen prispevka je
prikazati, katere kompetence so študentje na šoli pridobili bolj za opravljanje dela v službi in katere
manj. Ugotavljamo, da so študentje najmanj kompetenc pridobili na področjih “Znanje tujih jezikov”,
“Inovativnost” ter “Odločanje”. So pa študentje ocenili, da so največ kompetenc dobili na področjih
“Sposobnost vrednotenja lastnega dela”, Sposobnost učenja” ter “Socialne spretnosti” kot so spretnost
vzpostavljanja in dobrih medsebojnih odnosov v delovnem okolju, uspešnega komuniciranja, reševanja
konfliktov. Študentje si želijo, da bi pridobili še več znanja s področja tujih jezikov.

Ključne besede:

Kakovost, Šola, Kompetenca, Študent.

Abstract:

The paper presents a research about acquired competences of students at the Celje School
of Economics, Vocational College. The sample represents 20 students who finished their studies at a vocational
college within last 5 years in the program Economist, Social Network Organizer and Security.
The purpose of the paper is to show which competences students have gained more in school for their
work and less as well. We found out that students have acquired the least competencies in the fields of
„Foreign language skills”, „Innovation” and „Decision making”. However, the students assessed that
they gained the most competences in the fields of “Ability to value their own work”, Ability to learn”
and “Social skills” such as the ability to establish and have good relationships in the work environment,
successful communication, and conflict resolution. Students are wishing to gain even more foreign
language skills.

Keywords:

Quality, School, Competence, Student.

REFERENCES

Juvan, E. in Weber, A. (2010). Kompetentnost in kakovost izvajanja turistične ponudbe: primer
predstavnikov na destinaciji. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije.
Kaj so kompetence? (2020.) Pridobljeno 16. 2. 2020 s spletne strani http://www.dialogos.si/slo/
storitve/svetovanje/model-kompetenc/kompetence/.
Kociper, T., Vadnjal, J. (2010). Najpomembnejše kompetence podjetnikov za vodenje hitro rastočih
podjetij. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije.
Kompetenca je zmožnost opraviti neko nalogo. (2020). Pridobljeno 22. 2. 2020 s spletne strani
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XkcBtaDRTecJ:www.zrss.si/
docx/300611100555_geo_kompetence_in_znanja.docx+&cd=3&hl=sl&ct=clnk&gl=si.
Na kratko o pomenu in razvoju višjega strokovnega izobraževanja. (2020). Pridobljeno 22. 2.
2020 s spletne strani http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_
in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/visjesolsko_izobrazevanje/.
Škafar, B. (2007). Uspešno podjetje jutrišnjega dne. Murska Sobota: Pomurski ekološki center.
Vorina, A. (2011). Menedžment kakovosti v turizmu. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne
vede.
Vorina, A., David, K., Vrabič Vukotić, A. (2013). The relationship between the development of
the ict competencies and employee engagement. Vesnik, 2 (1): 37-50.

Download full paper

 

Share this

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Serbia

https://www.udekom.org.rs/home

Udekom Balkans is a dynamic non-governmental and non-profit organization, established in 2014 with a mission to foster the growth of scientific knowledge within the Balkan region and beyond. Our primary objectives include advancing the fields of management and economics, as well as providing educational resources to our members and the wider public.

Who We Are: Our members include esteemed university professors from various scientific disciplines, postgraduate students, and experts from ministries, public administrations, private and public enterprises, multinational corporations, associations, and similar organizations.

Building Bridges Together: Over the course of nine years since our establishment, the Association of Economists and Managers of the Balkans has established impactful partnerships with more than 1,000 diverse institutions across the Balkan region and worldwide.

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.