COMPLEMENTARITY
OF CONSTITUTIONAL AND SOCIAL DETERMINATIONS
OF TAX JUSTICE IN THE REPUBLIC OF CROATIA

Valentino Kuzelj – Student Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb, demonstrator na
Katedri za ustavno pravo

DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2020.469


4th International Scientific Conference – EMAN 2020 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Online/Virtual, September 3, 2020, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; ISBN 978-86-80194-30-1, ISSN 2683-4510

Sažetak:

Porezna pravednost kao pranačelo koje prati evoluciju poreznog sustava od njegova rudimentarnog
obličja do suvremenosti postavlja apstraktan zahtjev pred nositelje zakonodavne vlasti
prilikom uređivanja fiskalnog sustava. Ustav Republike Hrvatske, a tako i većina suvremenih ustava,
utvrđuje minimalne granice zakonodavcu prilikom propisivanja poreza s ciljem ostvarenja pravednosti
u oporezivanju. Suzdržana ustavnosudska kontrola poreznih zakona treba predstavljati branu flagrantnim
kršenjima ustavnih načela oporezivanja te dati sadržaj apstraktnom načelu porezne pravednosti.
S druge strane, sentiment javnosti određuje koliku razinu pravednosti, iznad one minimalne (zajamčene
ustavom), određeno društvo želi postići. Time stupanj društvene svijesti o poželjnoj razini porezne pravednosti,
izražen kroz načelo demokracije, dopunjuje ustavni minimum pravednog poreznog sustava.
Dok potonji predstavlja trajno jamstvo od pretjeranog presizanja javnih vlasti u imovinu građana, prvi
je prilagodljiv promijenjenim uvjetima i zahtjevima vremena.

Ključne riječi:

Porezna pravednost, Progresivni porezni sustav, Ustav Republike Hrvatske, Ustavni
sud Republike Hrvatske.

Abstract:

Principle of tax equity follows the evolution of tax system since its rudimentary form up to this
day, and becomes an abstract condition for creators of fiscal policy. The Constitution of the Republic
of Croatia, in accordance with the majority of contemporary constitutions, sets elementary limits to the
legislative authority, aiming to achieve equity in taxation. Constrained judicial control of constitutionality
of tax acts represents a protection from flagrant violations of constitutional principles of taxation,
and gives a meaning to the abstract nature of tax equity. On the other side, public sentiment determines
which level of equity, above elementary (guaranteed by the constitution), society wants to achieve. Such
public agreement about wanted degree of tax equity, expressed through the principle of democracy,
complements constitutional minimal standards of fair tax system. While the latter represents permanent
protection from excessive taxation, the first is elastic and adaptable to the changing conditions.

Keywords:

Tax equity, Progressive tax system, Constitution of the Republic of Croatia, Constitutional
Court of the Republic of Croatia.

REFERENCES

Arbutina, H. (2012). Ustavna i nadnacionalna ograničenja ovlaštenja na oporezivanje. Zbornik
Pravnog fakulteta u Zagrebu, 62(5-6), 1283-1322.
Arlović, M. (2018). Ustavnosudska kontrola poreznih zakona u Republici Hrvatskoj. U: M. Tadić
(Ur.). Porezno pravo i ustavno sudstvo (str. 89-125.). Sarajevo: Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
Bejaković, P. (2012). Povijesni razvoj teorije o pravednosti oporezivanja. Porezni vjesnik, 21(1),
93-100.
Cindori, S., Pilipović, O. & Kalčić, R. (2015). Porez na dodanu vrijednost u teoriji i praksi, Split,
Hrvatska: Redak.
Cindori, S. & Kuzelj, V. (2018). Inadmissibility of Penal and Confiscatory Taxes. In: Paper presented
at 5th International Multidisciplinary Scientific Conference Social Sciences & Arts SGEM 2018, Conference proceedings, Volume 5, Issue 1.2, Albena, Bulgaria (pp. 583-590).
Sofija: STEF92.
Cindori, S. & Kuzelj, V. (2019). Exemplis discimus: Reafirmacija vrijednosti i redefinicija sadržaja
socijalne države u novom stoljeću. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 40(2), 823-
843.
Ercsey, Z. & Jerković, E. (2012). Porez na dohodak: odredbe o pravičnosti. U: M. Župan & M.
Vinković (Ur.). Suvremeni pravni izazovi: EU – Mađarska – Hrvatska (str. 255-274.). Osijek:
Pravni fakultet Sveučilišta u Pečuhu/Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku, Pečuh – Osijek.
Jelčić, Ba. & Jelčić, Bo. (1997). Pravednost – osnovno načelo poreznih sustava suvremenih država.
Računovodstvo, revizija i financije, 7(10), 1874-1881.
Jelčić, Bo. (1995). Ovce treba šišati, a ne klati. Croman, 3(21), 9-12.
Jelčić, Bo. (1997). Nema neutralnih poreza. TVRTKA, (7), 56-61.
Jelčić, Bo. (2003a). Osnove poreznog sustava. Računovodstvo i financije, 49(4), 78-80.

Jelčić, Bo. (2003b). Racionalni porezni sustav. Pravo i porezi, 12(3), 3-7.
Jelčić, Bo. (2004). Da li proporcionalni porez na dohodak?. Računovodstvo i financije, 50(4), 67-71.
Jelčić, Bo. (2006). Flat tax – uvjet za gospodarski rast i poboljšanje životnog standarda i u RH?.
Hrvatska pravna revija, 6(3), 60-65.
Jelčić, Bo. (2007). Zašto fizička osoba može, i/ili mora, umjesto poreza na dohodak plaćati porez
na dobit?. Informator, 55(5538), 1-3.
Jelčić, Bo., Lončarić-Horvat, O., Šimović, J., Arbutina, H. & Mijatović, N. (2008). Financijsko
pravo i financijska znanost. Zagreb, Hrvatska: Narodne novine.
Jerković, E. (2017). Važnost ciljeva i socijalno-političkih načela oporezivanja u funkciji ostvarenja
pravednosti prilikom oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada i samostalne djelatnosti.
In: Paper presented at Third international scientific conference: Knowledge based sustainable
economic development ERAZ 2017, Conference proceedings, Belgrade, Serbia, June 8,
2017 (pp. 225-237). Beograd.
Kesner-Škreb, M & Kuliš, D. (2010). A citizen’s guide to taxation, Zagreb, Croatia: Institute of
Public Finance/Friedrich Ebert Foundation.
Kuzelj, V. (2018). Porezna pravednost: Conditio sine qua non socijalne države. Pravnik, 52(103),
99-108.
Kuzelj, V. (2019). Apologija socijalne države nasuprot institucionalizaciji nejednakosti u neoliberalnom
poretku. Paragraf, 3(1), 59-84.
Lončarić-Horvat, O. (1995). Socijalna država i posredni porezi. Revija za socijalnu politiku, 2(2),
115-121.
Lončarić-Horvat, O. (1998). Prava čovjeka sa stajališta poreznog obveznika. Pravo i porezi, 7(2),
119-122.
Lončarić-Horvat, O. (2010). Pravedna i socijalna porezna država?. U: O. Lončarić-Horvat (Ur.).
Zbornik radova u povodu 80. godišnjice života prof. emeritusa Božidara Jelčića (str. 179-
198.). Zagreb : Visoka poslovna škola Libertas.
OECD (2014). Fundamental principles of taxation. In: Adressing the Tax Challanges of the Digital
Economy (pp. 29-50). Paris: OECD Publishing.
Perić, R. & Jerković, E. (2014). Principle of fairness in regard to personal income tax. In: U. Bacher,
D. Barković, K.-H. Dernoscheg, M. Lamza, B. Matić, N. Pap, B. Runzheimer (Eds.).
Interdisciplinary management research X (pp. 821-828). Osijek: Josip Juraj Strossmayer University
of Osijek, Faculty of Economics in Osijek/Hochschule Pforzheim University.
Perić, R. & Szilovics, C. (2012). Pravednost i jednakost u sustavima poreza na dohodak. U: M.
Župan & M. Vinković (Ur.). Suvremeni pravni izazovi: EU – Mađarska – Hrvatska (str. 243-
254.). Osijek: Pravni fakultet Sveučilišta u Pečuhu/Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku.
Ustav Italije, https://www.constituteproject.org/constitution/Italy_2012?lang=en (3. 2. 2020.)
Ustav Španjolske, https://www.constituteproject.org/constitution/Spain_2011?lang=en (3. 2. 2020.)
Ustav Republike Hrvatske, Narodne novine br. 85/2010. – pročišćeni tekst.
Ustavni sud Republike Hrvatske (2007). Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske
broj:U-I-1559/2001 i U-I-2355/2002 od 21. veljače 2007., Narodne novine br. 26/2007.
Ustavni sud Republike Hrvatske (2009a). Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-
2012/2007, U-I-2013/2007 od 17. lipnja 2009., Narodne novine br. 88/2009.
Ustavni sud Republike Hrvatske (2009b). Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske
broj: U-IP-3820/2009 i U-IP-3826/2009 i dr. od 17. studenoga 2009., Narodne novine br.
143/2009.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Narodne novine br. 106/2018.
Zakon o porezu na dohodak, Narodne novine br. 115/2016.

Download full paper


Share this

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Serbia

https://www.udekom.org.rs/home

Udekom Balkans is a dynamic non-governmental and non-profit organization, established in 2014 with a mission to foster the growth of scientific knowledge within the Balkan region and beyond. Our primary objectives include advancing the fields of management and economics, as well as providing educational resources to our members and the wider public.

Who We Are: Our members include esteemed university professors from various scientific disciplines, postgraduate students, and experts from ministries, public administrations, private and public enterprises, multinational corporations, associations, and similar organizations.

Building Bridges Together: Over the course of nine years since our establishment, the Association of Economists and Managers of the Balkans has established impactful partnerships with more than 1,000 diverse institutions across the Balkan region and worldwide.

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.