ELEMENTS OF CONTROL FUNCTION OF THE MANAGEMENT

Slobodan N. Bracanović – Faculty of Economics Pristina, Kosovska Mitrovica

DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2020.403


4th International Scientific Conference – EMAN 2020 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Online/Virtual, September 3, 2020, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; ISBN 978-86-80194-30-1, ISSN 2683-4510

Sažetak:

Trajne, vječite, komparativne i konkuretske prednosti, ne postoje. Kontrola je regulatorni
proces. Povezana je sa planiranjem. Mehanizmima i instrumentima kontrole upravljači: prate poslovne
tokove i devijacije i utvrđuju uzroke koji umanjuju efikasnost i efektivnost organizacije. Kontrolisanje
je proces koji se kontinuelno dalje usavršava.

Ključne riječi:

Kontrola, Planiranje, Elementi, Regulacija, Instrumenti, Uzroci, Tok, Odstupanje, Usavršavanje.

Abstract:

There are no lasting, eternal, comparative and competitive advantages. Control is a regulatory
process. It is related to planning. Managers’ mechanisms and instruments of control: monitor
business flows and deviations and determine the causes that reduce the efficiency and effectiveness of
the organization. Controlling is a process that is continuously further improved.

Keywords:

Control, Planning, Elements, Regulation, Instruments, Causes, Flow, Deviation, Improvement

REFERENCES

Dragutinović D., Filipović M., Cvetanović S. (2005), Teorija privrednog rasta i razvoja, Centar
za izdavačku delatnost Ekonomskog fakuleta u Beogradu; Beograd;
Đurić Z. (2011), Menadžment porodičnog biznisa, Beogradska poslovna škola, Visoka škola
strukovnih studija, Beograd;
Jančetović M., Đurić Z. (2005), Strategijski i operativni menadžment, Beogradska poslovna
škola, Beograd;
Marić D. (2011), Odnos ekonomskih načela, efkasnosti i efektivnosti sa stanovišta strategijskog
menadžmenta; Zbornik radova, Međunarodni naučni skup ES-NBE 2011, Ekonomski fakultet
Priština, Kosovska Mitrovica, str. 364-372.;
Mašić, B., Dželetović M. (2015), Uvod u menadžment, Inovacioni centar Fakulteta bezbednosti
Univerziteta u Beogradu, Akademska knjiga, Beograd;
Milićević Z. (2011), Upravljanje tehnologijom i razvojem organizacije, Zbornik radova, Međunarodni
naučni skup ES-NBE 2011, Ekonomski fakultet Priština, Kosovska Mitrovica, str.
471-479.;
Republički zavod za statistiku (2019), Statistički godišnjak Republike Srbije, Beograd, str. 43.

Download full paper


Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.