Milica Raičević
Faculty of Economics and Business, Mediterranean University Podgorica, Montenegro
Dijana Medenica Mitrović
Faculty for Business Management Bar, Montenegro

DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2019.77
​​
3rd International Scientific Conference – EMAN 2019 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 28, 2019, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-17-2, ISSN 2683-4510


Sadržaj:

Uspješan menadžer treba da procijeni koji pristup prema zaposlenima poboljšava kako kvalitet međusobnih odnosa, tako i odnos zaposlenih prema postavljenim zadacima, što utiče na poslovni ambijent, kao jedan od faktora konkurentnosti. Predmet istraživanja je da se utvrdi da li su i u kojoj mjeri menadžeri usmjereni na zadatke, odnosno na međuljudske odnose, kao i da li se promjenio stil liderstva menadžera bankarskog sektora u dva posmatrana vremenska perioda. Cilj rada je da se kreira
adekvatan pristup za unapređenje odnosa lider-sljedbenik, čime se utiče na poboljšanje poslovnog ambijenta, kao jednog od faktora za uspješno poslovanje. Za potrebe istraživanja podaci su prikupljeni anketnom metodom, putem posebno dizajniranog upitnika prilagođenog Menadžerskoj mreži i ocjeni stilova liderstva. Doprinos rada se ogleda u tome što se stiče uvid u dominantni tip stila liderstva menadžera u bankarskom sektoru, a dobijeni rezultati daju dobru osnovu za dalje praćenje i upoređivanje kako promjene stila liderstva, tako i njihovog uticaja na ukupni poslovni ambijent i ostvarivanje poslovnih rezultata.

Ključne riječi:

menadžerska mreža, stilovi liderstva, bankarski sektor

LITERATURA

[1] Stogdill, R. (1974) Handbook of leadership: A survey of theory and research, New York: The Free Press
[2] Cartwright, D., &Zander, A. (1960) Group dynamics research and theory, Evanston, IL: Row, Peterson
[3] Likert, R. (1967) The human organization and: Its management and value, New York: Mc Graw-Hill
[4] Bowers, D.G., &Seashore, S.E. (1966), Predicting organizational effectiveness with a four-factor theory of leadership, Administrative Science Quarterly, 11 238, -236
[5] Yukl, G. (1994), Leadership in organizations, Englewood Cliffs, NY: Prentice Hall
[6] Northouse, G. P. (2008) Liderstvo: teorija i praksa, četvrto izdanje, Data Status, Beograd
[7] Likert, R., Likert, G. J. (1976), New Ways of Managerial Conflicts, McGraw-Hill Book Company, New York
[8] Lewin K. (1977) Frontiers in Group Dynamics, Human Relations Vol 1, pp.143-153
[9] Bulatović, D. & Jokić, B. (2017) Operativni menadžment u malom biznisu, Ekonomski izazovi, Godina 6, Broj 12, str. 105-111
[10] Kuzman, S. (2014) Istraživanje dominantnih stilova liderstva primjenom Likertovog modela u hotelskim preduzećima, Sinteza, Međunarodna naučna konferencija Univerziteta Singidunum, Beograd, pp. 1049-1053
[11] Erhardt, N., Carlos, M. R., Heckscher, C. (2016) Am I doing the right thing? Unpacking workplace rituals as mechanisms for strong organizational culture, International Journal of Hospitality Management Vol.59, pp.31-41
[12] Simović, O., Raičević, M., & Milica K., “Uticaj stila liderstva na organizacionu kulturu turističkih preduzeća u Crnoj Gori”, Ekonomski izazovi, broj 14 (vol 2), Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, pp 14-27


Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.