Dimitar Jovevski, Snezana Ristevska Jovanovska, Elena Spirova
Faculty of Economics-Skopje, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Goce Delcev 9V, 1000 Skopje

DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2019.569

3rd International Scientific Conference – EMAN 2019 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 28, 2019, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-17-2, ISSN 2683-4510

Абстракт:

Интернет маркетингот e познат и како е-маркетинг, веб маркетинг или дигитален маркетинг и е сеопфатен термин за спроведување маркетинг активности за производите и/ или услугите онлајн како и многу други сеопфатни термини. Интернет маркетингот значи различни работи за различни луѓе. Додека очигледната цел на интернет маркетингот е да се продаваат производи и услуги или да се врши промоција преку интернет, компаниите можат преку интернетот да комуницираат, да пренесуваат или разменуваат пораки во врска со сами- те себе или да водат истражувања. Интернет маркетингот може да биде многу ефективно средство за идентификување на целниот пазар или за откривање на маркетинг сегментите и нивните потреби и желби. Гледано од маркетиншки аспект, социјалните медиуми стануваат сè позначајни, меѓутоа мно- гу бизниси се несигурни дали прифаќањето на социјалните медиуми ќе ја унапреди горната линија ако има тешкотии во усогласувањето на маркетинг активностите преку социјалните медиуми со зголемувањето на продажбата.

Клучни зборови:

интернет маркетинг стртегии, имплементација на дигитални маркетинг стратегии, комании за произвоство и промент на ситен алат.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Алексоска, К., (2010), “Интернет маркетинг дефиниции”, Достапно на: https://www. pretpriemac.com/internet-marketing-definicii/ [Пристапено на 15 Мај 2017 година].
[2] S’Gara, R.P., (2014), “The Difference between Online Marketing and Traditional Marketing”. Available at: https://www.inboundid.com/difference-online-marketingtraditional- marketing.html [Пристапено на 18 мај 2017 година].
[3] Chaffey, D. & Chadwick, F.E., (2015), Digital Marketing – Strategy, Implementation and Practice, London: Pearson Education Limited.
[4] Државен завод за статистика, (2016), „Структурни деловни статистики, дефинитив- ни податоци“, достапен на: https://www.stat.gov.mk/ [Пристапено на 6 мај 2018 годи- на].
[5] Marketing365.mk, (2017), „Дигитална револуција: Се ближи крајот на доминација- та на ТВ огласувањето“, достапно на: https://marketing365.mk/digitalna-revolucija-seblizi- krajot-na-tv-oglasuvanjeto/ [Пристапено на 18 мај 2017 година].
[6] БИЗНИС ИНФО, (2017), „Над 91% од деловните субјекти имале широкопојасен прис- тап на интернет“, БИЗНИС ИНФО, достапно на: https://bi.mk/nad-91-od-delovnitesubjekti- imale-shirokopojasen-pristap-na-internet/?utm_source=daily.mk&utm_ medium=daily.mk [Пристапено на 18 Mај 2017 година]
[7] ДЗС, (2016), Соопштение за користење на информатичко – комуникациски техноло- гии во домаќинствата и кај поединците, Available at: https://www.stat.gov.mk/ [Прис- тапено на 6 мај 2018 година].
[8] Трембелиева, И., (2017), Изјава за „АНАЛИЗА: Колку банките во Македо- нија користат социјални медиуми?“, Банкарство [online] Достапно на: https:// bankarstvo.mk/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0- %D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0% BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BA% D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BA/ [Прис- тапено на 23 мај 2018 година].
[9] Стојкоски, В., (2018), „ Македонските компании и интернетот“, E-Commerce [online] Достапно на: https://ecommerce.mk/2018/05/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5
%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%
BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8- %D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE %D1%82/ [Пристапено на 23 мај 2018 година].
[10] Митрева, Г., „Предности на интернет маркетингот во однос на традиционални- от маркетинг, Е – Бизнис проекти“, available at: e-biznisi.net/index.php?option=com, [Пристапено на 16 мај 2018 година].


Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.