Slobodan N. Bracanović
Ekonomski fakultet Priština, Kosovska Mitrovica

DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2019.547

3rd International Scientific Conference – EMAN 2019 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 28, 2019, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-17-2, ISSN 2683-4510

Sažetak:

Odlučivanje, jedna je od najtežih lјudskih aktivnosti, naročito u domenima upravlјanja i rukovođenja tj. menadžmenta i preduzetništva. Neodlučnost, karakteristična je mogućnošću pogrešnih odluka. Oblast odlučivanja objektivno parcijalno je istražena.

Klјučne riječi:

Odlučivanje, determinante, oblici, faze, etape, volјa, energija, upornost.

LITERATURA

[1] Avramović Z. [2014]; Obrazovanje između dnevne i naučne brige, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Beograd, Akademska knjiga, Novi Sad;
[2] Marić D. [2011], Odnos ekonomskih načela, efikasnosti i efektivnosti sa stanovišta strategijskog menadžmenta, Zbornik radova, Međunarodni naučni skup, Ekonomska nauka u funkciji kreiranja novog poslovnog ambijenta, ES-NBE [2011], Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini,
Kosovskoj Mitrovici, str. 364-372.;
[3] Mašić B., Dželetović M. [2015], Uvod u menadžment, Inovacioni centar Fakulteta bezbjednosti Univerziteta u Beogradu, Akademska knjiga, Novi Sad;
[4] Đurić Z. [2011], Menadžment porodičnog biznisa, Beogradska poslovna škola, Visoka škola strukovnih studija, Beograd;
[5] Jančetović M., Đurić Z. [2005], Strategijski i operativni menadžment, Beogradska poslovna škola, Beograd,
[6] Milićević Z. [2011], Upravlјanje tehnologijom i razvoj organizacije, Zbornik radova, Međunarodni naučni skup, Ekonomska nauka u funkciji kreiranja novog poslovnog ambijenta, ES-NBE
[2011], Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovskoj Mitrovici, str. 471-479.;
[7] Republički zavod za statistiku [2017], Statistički godišnjak Republike Srbije, Beograd, str. 41.


Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.