Nedeljka Živković
Nemanja Deretić
Akademija poslovnih strukovnih studija, Beograd, Kraljice Marije 73, Srbija

DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2019.505

3rd International Scientific Conference – EMAN 2019 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 28, 2019, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-17-2, ISSN 2683-4510


Sadržaj:

Tema ovog rada se bazira na činjenici da postupak rangiranja visokoškolskih ustanova zahteva temeljan i sistematičan proces, iz razloga što su visokoškolske ustanove specifične institucije uslužnog karaktera. Evropski sistemi visokog obrazovanja (zemlje potpisnice Bolonjske deklaracije), kao i sve veća konkurencija na tržištu pružanja usluga visokog obrazovanja nameću potrebu rangiranja visokoškolskih ustanova. Rangiranje visokoškolskih ustanova ima za cilj da prepozna kvalitet u funkciji visokog obrazovanja. Problem istraživanja je razmatran i rešavan na osnovu različitih kriterijuma primenom softvera Expert Choice. Primena Analitičko Hijerarhijskog Procesa (AHP) kao sredstva za donošenje odluka u polju visokog obrazovanja je zasnovana na različitim indikatorima, sa uporedivim kriterijumima. U radu je prikazan izbor najbolje alternative i hijerarhijski prikaz nivoa rangiranja. Hijerarhijski prikaz nivoa rangiranja je urađen izdvajanjem značajnijih atributa od manje značajnih u okviru četiri visokoškolske ustanove. U analizu su uključene četiri visoke škole na teritoriji grada Beograda, iz Republike Srbije.

Ključne reči:

visoko obrazovanje, visokoškolska ustanova, AHP metoda, istraživanje, softver

LITERATURA

[1] Borović, S., Milićević, M. (2001) Zbirka zadataka iz odabranih oblasti iz operacionih istraživanja, Sektor za školstvo, obuku, naučnu i izdavačku delatnost, Uprava za naučnu i izdavačku delatnost, Vojna Akademija, Beograd.
[2] Krčevinac, S., Čangalović, M., Kovačević-Vujčić, V., Martić, M., Vujošević, M., (2004) Operaciona istraživanja, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.
[3] Academic Ranking of World Universities 2016.
[4] https://www.shanghairanking.com/index.html (Datum pristupa 20.12.2018.)
[5] Oliveira, O. J., (2009) Adaptation and Application of the SERVQUAL scale in higher education, São Paulo State University.
[6] Konferencija Akademija strukovnih studija Srbije,
[7] https://www.kasss.rs/ (Datum pristupa 20.12.2018.)
[8] Čupić, M., Suknović, M., (2008) Odlučivanje, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.
[9] Saaty, T., (2013) Theory and Applications of the Analytic Network Process, Pittsburgh, PA, USA.
[10] Bhusman, N., Rai, K., (2004) Strategic Decision Making Applying the Analytic Hierarchy Process, Springer-Verlag, London.
[11] Nikolić, I., Borović, S., (1996) Višekriterijumska optimizacija: metode, primena u logistici, softver, Centar vojnih škola Vojske Jugoslavije, Beograd.
[12] Melvin, A., (2012). “Decision-Making using the Analytic Hierarchy Process (AHP) and SAS/IML. Social Security Administration., Baltimore, MD., Paper SD-04.
[13] Zakon o visokom obrazovanju (Sl. Glasnik RS), br. 76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010 i 93/2012.
[14] Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa, 2006.
[15] Saaty, T., Kearns, K., (1985) Analytical Planning The Organization of Systems, Pittsburgh, Pergamon Press, Oxford.
[16] Expert Choice (2006). Expert Choice. Dostupno na: https://www.expertchoice.com/
[17] Fakultet organizacionih nauka, (2019) Teorija odlučivanja, Materijali za pripremu pismenog dela ispita, https://odlucivanje.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/AHP.pdf (Datum pristupa 22.02.2018.)
[18] de FSM Russo, R., Camanho, R. (2015) Criteria in AHP: A Systematic Review of Literature, Procedia Computer Science, Volume 55, pp. 1123-1132.
[19] doi.org/10.1016/j.procs.2015.07.081


Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.