Blaž Frešer, Karin Širec, Polona Tominc
Faculty of Economics and Business, Razlagova 14, 2000 Maribor, Slovenija

DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2019.497

3rd International Scientific Conference – EMAN 2019 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 28, 2019, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-17-2, ISSN 2683-4510


Povzetek:

Hitro rastoča podjetja so se izkazala kot pomemben element za kreiranje delovnih mest, inovativnih idej, družbene blaginje in napredka. Široka spoznanja o pomenu hitro rastočih podjetij izvirajo iz zelo raznolikih raziskav omenjenega področja, ki so primarno usmerjene predvsem v pojasnjevanje pomena podjetništva, značilnosti podjetij (demografskih dejavnikov) in vpliva na kreiranje zaposlovanja ter ustvarjanja ekonomske rasti. V slednje bi lahko uvrstili tudi področje preučevanja finančne uspešnosti hitro rastočih podjetij, saj bo le v primeru, da bo hitro rastoče podjetje finančno uspešno, le-to lahko poslovalo (in zaposlovalo) na za podjetje pričakovani ravni. Kot predlaga teorija mreženja, bo organizacijska sposobnost mreženja predstavljala pomemben vidik oblikovanja finančne uspešnosti podjetja. Organizacijska sposobnost mreženja se je namreč izkazala kot pomemben dejavnik, ki lahko vpliva na finančno uspešnost, tako neposredno, kot tudi posredno preko vpliva na dostopnost do finančnih virov in informacij s katerimi podjetje razpolaga. V prispevku, na vzorcu n=125 hitro rastočih podjetij iz Republike Slovenije, analiziramo vpliv organizacijske zmožnosti mreženja na finančno uspešnost. Raziskava temelji na slučajnem vzorcu hitro rastočih podjetij, ki so bila vsaj enkrat med letoma 2011 in 2016 uvrščena na seznam hitro rastočih podjetij
po metodologiji Agencije republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Rezultati potrjujejo spoznanja preteklih raziskav, čeprav smo z analizo ugotovili zgolj obstoj šibkih, statistično značilnih, pozitivnih vplivov. Rezultati tako nakazujejo na pomen organizacijske zmožnosti mreženja, katerega pomena v ekosistemu hitro rastočih podjetij, zagotovo ne gre zanemariti.

Ključne besede:

Hitro rastoče podjetje; organizacijska zmožnost mreženja, finančna uspešnost

VIRI IN LITERATURA

[1] Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) (2017). Podatki o hitro rastočih podjetjih. Dostopno na spletnem naslovu: https://www.ajpes.si/Letna_porocila/Informacije/Podatki_po_regijah.
[2] Aggarwal, R., Goodell, W. J., Selleck, J. L. (2015). Lending to women in microfinance: Role of social trust. International Business Review, 24 1), str. 55-65.
[3] Autio, E., Arenius, P., & Wallenius, H. (2000). Economic impact of gazelle firms in Finland. Working Papers Series 2000 (3). Helsinki University of Technology, Institute of Strategy and International Business.
[4] Birch, D. L., Haggerty, A., & Parsons, W. (1995). Who’s creating jobs?. Boston: Cognetics Inc.
[5] Davidsson, P., Delmar, F. (2002). High-growth firms and their contribution to employment: the case of Sweden 1987-96. V: Davidsson, P., Delmar, F., & Wiklund, J. (ured.): Entrepreneurship and the Growth of Firms, Edward Elgar.
[6] Field, Andy (2009), Discovering statistics using SPSS, Third edition, London: SAGE Publications Ltd.
[7] Henrekson, M., Johansson, D. (2010). Gazelles as job creators: a survey and interpretation of the evidence. Small Business Econnomics, 35 (2), str. 227-244.
[8] Hoang H, Antoncic B. (2003). Network-based research inentrepreneurship: a critical review. Journal of BusinessVenturing, 18 (2), str. 165–187.
[9] International Finance Corporation (IFC) (2011). SME Finance Policy Guide. Washington: International Finance Corporation. Dostopno na spletnem naslovu: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ f3ef82804a02db409b88fbd1a5d13d27/G20_Policy_Report.pdf?MOD=AJPERES (dostopno dne 13. 11. 2017).
[10] Janssens, Wim, Wijnem, Katrien, De Pelsmacker, Patrick and Van Kenhove, Patrick (2008), Marketing Research with SPSS, Harlow, England: Pearson Education.
[11] Lockett, A., Wiklund, J., Davidsson, P., Grima, S. (2009). Organic and acquisitive growth: re-examining, testing and extending Penrose‘s growth theory. Journal of Management Studies, 48 (1), str. 48-74.
[12] Lukkarinen, A., Terich E. J., Wallenius, H., Wallenius, J. (2016). Success drivers of online equity crowdfunding campaigns. Decision Support Systems, 87, str. 26-38.
[13] Mason, C., Brown, R. (2013). Creating good public policy to support high-growth firms. Small Business Economics, 40 (2), str. 211-225.
[14] Mu, J., Di Benedetto A. (2012). Networking Capability and New Product Development, IEEE transactions on engineering management, 59 (1), str. 4-19.
[15] Ogoi, H. J. (2016). Strategies for Accessing Credit by Small and Medium Enterprises. Walden University. Doktorska disertacija.
[16] Semrau, T., Sigmund, S. (2012). Networking Ability and the Financial Performance of New Ventures: A Mediation Analyis among Younger and More Mature Firms. Strategic Entreprneurship Journal, 6 (4), str. 335-354.
[17] Shane, S. (2009). Why encouraging more people to become entrepreneurs is bad public policy. Small Business Economy, 33 (2), str. 141-149.
[18] Shane, Scott (2003), A general theory of entrepreneurship, The Individual-Opportunity Nexus. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
[19] Storey, D. J. (2014). Understanding the Small Business Sector: Reflections and Confessions. V: Braunerhjelm, P. (ured.). 20 Years of Entrepreneurship Research – from small business dynamics to entrepreneurial growth and societal prosperity. Swedish Entrepreneurship Forum, str. 21-33.
[20] Širec, K. (2011). Izzivi in predlog multidimenzionalnega modela proučevanja rasti malih in srednje velikih podjetij. Naše gospodarstvo. 57 (5-6), str. 20-29.
[21] Uzzi, B. (1999). Embeddedness in the making of financial capital: how social relations and networks benefit firms seeking financing. American Sociological Review, 64 (4), str. 481-505.
[22] Watson, J. (2007). Modeling the relationship between networking and firm performance. Journal of Business Venturing, 22 (6), str. 852-874.


Share this

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Serbia

https://www.udekom.org.rs/home

Udekom Balkans is a dynamic non-governmental and non-profit organization, established in 2014 with a mission to foster the growth of scientific knowledge within the Balkan region and beyond. Our primary objectives include advancing the fields of management and economics, as well as providing educational resources to our members and the wider public.

Who We Are: Our members include esteemed university professors from various scientific disciplines, postgraduate students, and experts from ministries, public administrations, private and public enterprises, multinational corporations, associations, and similar organizations.

Building Bridges Together: Over the course of nine years since our establishment, the Association of Economists and Managers of the Balkans has established impactful partnerships with more than 1,000 diverse institutions across the Balkan region and worldwide.

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.