Željko Spalević
Docent, Univerzitet Donja Gorica, Crna Gora
Dražen Božović
Docent, Nezavisni univerzitet Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Ljubiša Konatar
Univerzitet EDUCONS, Sremska Kamenica, Srbija

DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2019.417

3rd International Scientific Conference – EMAN 2019 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 28, 2019, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-17-2, ISSN 2683-4510


Apstrakt:

Ovaj rad bavi se razvojem privatne bezbjednosti i njene društvene uloge u sistemu odbrane sa posebnim osvrtom na odnosu privatne bezbjednosti i sistema odbrane kao najznačajnijeg dijela sistema nacionalne bezbjednosti. U istraživanju posebno je istaknuta mogućnost i potreba angažovanja privatnih bezbjednosnih kompanija kao privrednih subjekata u sistemu odbrane. U radu autori nastoje da daju odgovore na više pitanja: razvoj privatnih bezbjednosnih kompanija, njihovo normativno uređenje i angažovanje u sistemu odbrane. Posmatrano sa istorijskog aspekta, bezbjednost je oduvijek bila djelatnost kojom su se, uglavnom, bavile državne institucije (policija, vojska i obavještajno bezbjednosne službe). Usložavanje poslova državne uprave, povećanje preduzetničkih aktivnosti, kao i ograničeni kapaciteti državnog bezbjednosnog sektora za kvantitativno uvećan, a kvalitativno sve različitije lepeze bezbjednosnosnih zadataka, dovelo je do pojave i profilisanja različitih subjekata-oblika privatne bezbjednosti. Privatne bezbjednosne kompanije pored obezbjeđenja privatnog kapitala našle su svoje mjesto i u državnim organima (zaštitarski, i drugi stručni poslovi) ili se radi o poslovima od posebnog značaja za bezbjednost i odbranu.

Ključne riječi:

bezbjednost, odbrana, privatne bezbjednosne kompanije, zaštita


LITERATURA

[1] Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore u 2014. godine, Ministarstvo odbrane Crne Gore, mart 2015.
[2] Odluka o određivanju objekata ili djelova objekata i rejona uz objekte od posebnog značaja za odbranu, “Sl. list CG”, br. 45/08, 48/09.
[3] Odluka o određivanju predmeta i usluga od posebnog značaja za odbranu, “Sl. list CG”, br. 15/08.
[4] Odluka o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu, “Sl. list CG”, br. 15/08.
[5] Pravilo službe Vojske Crne Gore, Ministarstvo odbrane Crne Gore, broj 813-128/16 od 14.01.2016.
[6] Pravilnik o proizvodnim i skladišnim objektima za eksplozivne materije, Sl. list CG”, br. 49/08 i 31/14.
[7] Spalević,Z.Ž.; Spalević,Ž,; Konatar,Lj.; Obrazovanje službenika obezbjeđenja i detektiva, International Scientific Conference EMAN, Ljubljana, 2018, str. 877.
[8] Strategija nacionalne bezbjednost Crne Gore, Podgorica 2018.
[9] Uputstvo za izradu plana odbrane Crne Gore, “Sl. list CG”, br. 19/08.
[10] Uredba o bližim uslovima i načinu sprovođenja industrijskih mjera zaštite tajnih podataka, “Sl. list CG”, br. 08/11.
[11] Zakon o odbrani, “Sl. list RCG”, br. 47/07, Sl. list CG”, br. 86/09, 88/09, 25/10, 40/11, 14/12 i 2/17.
[12] Zakon o tajnosti podataka, ‘’Sl. list CG” broj 14/08, 76/09, 41/10, 40/11, 38/12, 44/12, 14/13, 18/14 i 48/15.
[13] Zakon o zaštiti lica i imovine, ‘‘Sl. list CG” br. 43/2018.


Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.