Miodrag N. Simović
Sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, inostrani član Ruske akademije prirodnih nauka redovni član Evropske akademije nauka i umjetnosti i redovni član Balkanskog naučnog centra Ruske akademije prirodnih nauka
Dragan Jovašević
Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu
Vladimir M. Simović
Tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine i vanredni profesor Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta pravnih nauka Univerziteta „Vitez“ u Vitezu

DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2019.17
​​
3rd International Scientific Conference – EMAN 2019 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 28, 2019, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-17-2, ISSN 2683-4510


Apstrakt:

Zakonito, kvalitetno, efikasno i cjelishodno postupanje službenih i odgovornih lica u državnim organima i pravnim licima u obavljanju povjerenih im javnih ovlašćenja i službene dužnosti predstavlja osnov i garanciju za funkcionisanje javnih službi i državnih organa uopšte. Od najstarijih vremena do današnjih dana javljali su se pojedinci i grupe koji su, umjesto da rade u interesu i za račun državnih organa i javnih službi u čije ime postupaju, kršili pravila službe i na taj način činili zloupotrebe raznih vrsta. Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja je osnovno krivično djelo protiv službene dužnosti za koje je propisana stroga kazna zatvora. Djelo se javlja u vidu iskorišćavanja službenog položaja ili ovlašćenja, u prekoračenju granica službenog ovlašćenja ili u nevršenju službene dužnosti. Zavisno od namjere učinioca i vrste prouzrokovane posljedice, ovo krivično djelo se javlja u osnovnom i tri oblika ispoljavanja.
U radu se govori o pojmu, elementima, karakteristikama i oblicima ispoljavanja zloupotrebe službenog položaja i ovlašćenja. kao osnovnog službenog krivičnog djela u pravnom sistemu Republike Srpske.

Ključne riječi:

službena dužnost, zakon, krivično djelo, zloupotreba, službeno lice, odgovornost, kazna.

LITERATURA

[1] Administrative Investigation – Abuse of Authority, Misuse of Position and Resources, Acceptance of Gratuities, and Interference with an IG Investigation National Programs & Special Events. VACO, Office of Inspector General Washington, DC, 2010.
[2] Čejović, B., Miladinović, V. (1995). Krivično pravo, Posebni dio. Niš.
[3] Đurđić, V., Jovašević, D. (2010). Krivično pravo, Posebni dio. Beograd.
[4] Đurić, Ž., Jovašević, D., Rakić, M. (2007). Korupcija – izazov demokratiji. Beograd.
[5] Faulend, M., Stošić, V. (1999). Je li neslužbeno gospodarstvo izvor korupcije. Zagreb.
[6] Ferhatović, A. (2012). Zloupotreba položaja ili ovlašćenja. Sarajevo: Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, Vol. 55.
[7] Grupa autora. (1995). Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije. Beograd.
[8] Jovanović, LJ., Jovašević, D. (1995). Krivično pravo, Posebni dio. Beograd.
[9] Jovašević, D., Hašimbegović, T. (2001). Zloupotreba službenog položaja. Beograd.
[10] Jovašević, D. (2003). Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije sa sudskom praksom. Beograd.
[11] Jovašević, D. (2005). Zloupotreba službenog položaja i korupcija. Beograd.
[12] Jovašević, D. (2008). Krivična djela korupcije. Beograd.
[13] Jovašević, D. (2011). Leksikon krivičnog prava. Beograd.
[14] Jovašević, D., Ikanović, V. (2012). Krivično pravo Republike Srpske, Posebni dio. Banja Luka.
[15] Kokolj, M., Jovašević, D. (2011). Krivično pravo Republike Srpske, Opšti i posebni dio. Bijeljina.
[16] Lazarević, LJ. (1993). Krivično pravo, Posebni dio. Beograd.
[17] Mrvić Petrović, N. (2005). Krivično pravo. Beograd.
[18] Radovanović, M., Đorđević, M. (1975). Krivično pravo, Posebni dio. Beograd.
[19] Simić, I., Petrović, M. (2002). Krivični zakon Republike Srbije, Praktična primjena. Beograd.
[20] Simić, I., Trešnjev, A. (2010). Krivični zakonik s kraćim komentarom. Beograd.
[21] Simović, M., Simović, V., Todorović, LJ. (2010). Krivični zakoni Bosne i Hercegovine. Sarajevo.
[22] Stojanović, Z., Perić, O. Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije i Krivični zakon Republike Crne Gore sa objašnjenjima. Beograd.
[23] Stojanović, Z., Perić, O. (2000). Krivično pravo, Posebni dio. Beograd.
[24] Stojanović, Z. (2002). Komentar Krivičnog zakona SR Jugoslavije. Beograd.
[25] Weisburd, D., Greenspan, R., Hamilton, E.E., Bryant, A. K.,Williams, H. (2001). The Abuse of Police Authority. A National Study of Police Officers’ Attitudes. Police Foundation, Washington.


Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.