Biljana Ilić, Dragica Stojanović, Violeta Jovanović
Fakultet za menadžment, Zaječar, Park Šuma Kraljevica bb, Srbija
DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.992nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty – Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

Globalizacija, kao savremen i nužan proces dovela je do mnogih pozitivnih ali i negativnih efekata. Zašla je u sve pore društva, te neverovatno brzim razvojem tehnologije doprinela spajanju najudaljenijih tačaka sveta sa jedne, ali i razdvajanju najbližih svetskih suseda, sa druge strane.Međutim, razvoj industrije i tehnologije na globalnom nivou doveli su u pitanje dalji opstanak ljudskog društva.Pogoršanje ekološke situacije globalno, u smislu otopljavanja lednika, smanjenja ozonskog omotača, kao i širenja pustinja se dobrim delom smatra rezultatom savremenog ljudskog poslovanja. Loša ekološka situacija u različitim zemljama i regionima, zahtevala je nužno preduzimanje određenih akcija. Pitanje dalje strategije opstanka Zemlje, našlo je svoj odgovor u drugačijem odnosu čoveka prema životnoj sredini. Čovek je konačno shvatio da glavni pokretač poslovnih aktivnosti koje preduzima, ne sme biti samo ostvarenje ekonomske dobiti. U nadi da će biti spasitelj životne sredine koju je degradirao, čovečanstvo je uvelo novi koncept poslovanja i ekonomije. Koncept održivosti ili održivog razvoja predstavlja jednu od osnovnih komponenti ekonomike prirodnih resursa i životne sredine. Održivom razvoju pripada glavno mesto prilikom usvajanja i razvijanja dugoročne perspektive daljeg opstanka i napretka civilizacije. Uprkos različitim interpretacijama koje se u literaturi mogu naći, suštinu koncepta održivog razvoja čini korelacija ekonomskog razvoja i životne sredine uz uvažavnaje ekoloških zakonitosti prirodnih sistema. Ovaj stav se drži ideje i načina upravlljanja, usmerenog na racionalno korišćenje prirodnog bogatstva države i u skladu sa tim, na podizanje kvaliteta životne sredine i kvaliteta života, uopšte. Održivost se danas posmatra kroz prizmu bilo kojih preduzimanih akcija od strane čoveka. Bilo da se radi o poslovanju, ili nekim drugim aktivnostima, održivo ekonomsko, ekološko i sociološko upravljanje predstavlja izlaz iz loše ekološke situacije i donosi pravilne odgovore na pitanja zaštite životne sredine u globalnim uslovima

Key words

ekološka situacija, globalni nivo, ekonomske aktivnosti, zaštita životne sredine, održivi razvoj


References

[1]  Stojanović, D., Ilić, B. (2011) Primena aspekata ekološkog menadžmenta u funkciji održivog razvoja, VI simpozijum „Reciklažne tehnologije i održivi razvoj”, Tehnički fakultet Bor, Univerzitet u Beogradu, Soko Banja 18-21 septembar, str. 417-424.
[2]  Stojanović, D., Ilić, B., Đorđević, B. (2014) Green economy- risks and challenges of sustainable economic growth, 4th International Symposium on Natural Resources Management “Sustainable Development and Green Economy in Transition Countries – Challenges and Perspectives”, May 31 –June 1, str. 103-111.
[3]  Globalizacija kao svetski proces, Internet: https://www.seminarski-diplomski.co.rs/SOC IOLOGIJA/globalizacija-.html
[4]  Riznić, D., Urošević, S., Vuković, M., Stević, Z. (2016) Ekonomski aspekti održivog razvoja i uticaj na životnu sredinu, 4. Međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije, 17-18. oktobar, Beograd, str.139-147.
[5]  Trivić ,N., (2007) Ekonomija i ekologija-jedinstvo i/ili suprotnost, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici br.14.
[6]  OECD, (1989). Economic Instruments for Environmental Protection, Paris.
[7]  Stanić, M. (2012) Javne mjere i instrumenti u politici zaštite životne sredine, Zbornik radova sa 10. Međunarodog  naučnog skupa Sinergija, Univerzitet Singidunum.
[8]  Milović, N. (2013). Ekološka ekonomija, Univerzitet Crne Gore – Ekonomski fakultet, Podgorica.
[9]  Ivanović, Z. (1996) Ekomenadžment, Ekonomski fakultet, Podgorica.
[10] Adžemović, M. (2016) Preporučene determinante ekonomije u preoblikovanju ekološko-ekonomskih instrumenata u zaštiti životne sredine, Doktorska disertacija, Univerzitet Singidunum, Beograd.
[11] Rusell, Cliford, S. (2001) Apllying economics to the environment, Oxford, Oxford university press.
[12] Phare program pomoći preduzećima, (2004) SME-FIT EU Politika i smernice za zaštitu životne sredine.
[13] Lilić, S., Ivanović, D.M. (2014) Ekološko pavo, drugo ažurirano izdanje, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za izdavaštvo i informisanje, Beograd.

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.