Miodrag N. Simović
Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina
Dragan Jovašević
Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija
DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.921
​​
2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

Savremeni tokovi globalizacije uopšte, a posebno na području Zapadnog Balkana u velikoj mjeri zavise od efikasnog funkcionisanja pravne države i vladavine prava u svakoj pojedinoj državi, odnosno efikasnog suprotstavljanja različitim oblicima i vidovima bezbjednosnih izazova. Među ovim izazovima za nacionalnu, regionalnu, pa i globalnu bezbjednost, odnosno oblicima i vidovima ugrožavanja bezbjednosti uopšte ili pojedinih njenih segmenata, posebno se izdvajaju oni koji ugrožavaju nuklearnu sigurnost. Stoga se na međunarodnom (univerzalnom i regionalnom) nivou, kao i u zakonodavstvu pojedinih država uspostavljaju efikasni pravni mehanizmi organizovanih, sistematskih, sveobuhvatnih i multisektorskih mjera, sredstava i postupaka za sprječavanje i suzbijanje različitih oblika i vidova povrede ili ugrožavanja nuklearne sigurnosti. O pravnim aspektima sprječavanja i suzbijanja krivičnih djela kojima se ugrožava nuklearna sigurnost u zakonodavstvu Republike Srpske (Bosna i Hercegovina) govori se u ovom radu.
​​

Key words

nuklearna sigurnost, međunarodni standardi, globalizacija, krivična djela, krivična sankcija.

References

[1]  Babić, M., Marković, I. (2007) Krivično pravo, Posebni dio. Banja Luka, str. 345346.
[2]  Degan, V.Đ., Pavišić, B. (2005) Međunarodno kazneno pravo. Rijeka, str. 213217. 
[3]  Đorđević, M., Đorđević, Đ. (2016) Krivično pravo. Beograd, str. 183 i 184.
[4]  Joldžić, V., Jovašević, D. (2010). (2013) Ekološko krivično pravo, Beograd, str. 218225.  
[5]  Jovašević, D. (2011) Međunarodno krivično pravo. Niš, 2011, str. 6771.  
[6]  Jovašević, D. (2011a) Leksikon krivičnog prava. Beograd, str. 389391.   
[7]  Jovašević, D. (2012) Sistem ekoloških delikata. Niš, str.178193.  
[8]  Jovašević, D. (2017) Krivično pravo, Posebni dio. Beograd, str. 278-281.  
[9]  Jovašević, D., Ikanović, V. (2012a) Krivično pravo Republike Srpske, Posebni dio. Banja Luka, str. 223225.   
[10] Jovašević, D., Ikanović, V. (2016) Međunarodno krivično pravo. Banja Luka, str.7173.
[11] Jovašević, D., Mitrović, Lj., Ikanović, V. (2017) Krivično pravo Republike Srpske, Posebni dio. Banja Luka, str. 313322.   
[12] Jovašević, D., Mitrović, Lj., Ikanović, V. (2017b) Komentar Krivičnog zakonika Republike Srpske. Banja Luka, str. 549561.  
[13] Kokolj, M., Jovašević, D. (2011) Krivično pravo Republike Srpske, Opšti i posebni dio, Bijeljina, str. 334336.  
[14] Lazarević, Lj., Vučković, B., Vučković, V. (2004) Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore. Cetinje, str. 737744. 
[15] Mrvić Petrović, N. (2005) Krivično pravo. Beograd, str. 287289.
[16] Pavišić, B., Bubalović, T. (2013) Međunarodno kazneno pravo. Rijeka, str. 9399. 
[17] Pavišić, B. (2006). Kazneno pravo Vijeća Europe. Zagreb, str.167173.
[18] Pavišić, B. Grozdanić, V., Veić, P. (2007) Komentar Kaznenog zakona. Zagreb, str. 592596.  
[19] Petrović, B., Jovašević, D. (2005) Krivično (kazneno) pravo, Posebni dio. Sarajevo, str. 213215.    
[20] Petrović, B., Jovašević, D. (2010). Međunarodno krivično pravo. Sarajevo, str. 5661.  
[21] Petrović, B., Jovašević, D., Ferhatović, A. (2016) Krivično pravo 2. Sarajevo, str. 395402.  
[22] Selinšek, Lj. (2007) Kazensko pravo, Splošni del in osnove posebnega dela. Ljubljana, str. 424427.   
[23] Simić, I., Trešnjev, A. (2010) Krivični zakonik sa kraćim komentarom. Beograd, str. 187191. 
[24] Turković, K. et al. (2013) Komentar Kaznenog zakona. Zagreb, str. 267271. 

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia