Slobodan Petrović​
Doktorand teorije prava na Pravnom fakultetu Megatrend Univerziteta, Beograd, Srbija
DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.813
​​
2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

Politička kultura deluje na vitalne činioce društva i države, kao determinanta, tako što ona oblikuje ljudski razum, slobodu i misao, kao i rad društvenih institucija. Kroz istoriju političke teorije možemo zaključiti da svako društvo kreira sopstvenu političku kulturu koja je osnova identiteta tog društvenog (političkog) sistema. Ovako snažno determinišuća politička kultura sociološki ostvaruje efekat tzv. „osobene kulture naroda i pojedinca“, a to je opet indirektan proces delovanja na pojedinca, gde se u toj interakciji koja se naziva indoktrinacija stvara jedinstven ideološki profil ličnosti koji je pogodan nosiocima suverene vlasti. Ljudi deluju na državu, kroz različite pregalačke aktivnosti, i tako potpomažu stvaranje političkog identiteta jednog naroda, koji često postaje identitet celog naroda, iako je on samo reprezent većine, a ne svih. No, politička delatnost svake države u određenoj meri ima svoj osoben lik, koji je odraz kulture i političkog delovanja date države. U ovom radu analiziraćemo: Značaj stupnja političke razvijenosti na oblikovanje kulturnog identiteta jedne države i obrnuto; Mesto i uticaj državnih institucija u političkoj kulturi jedne države; Podizanje političke kulture u savremenom društvu; Uticaj političke ideologije kao oblika i sredstva društvene manipulacije.

Key words

politika, politička kultura, političke institucije, društveni identitet, država.

References

[1]  dr R. D. Lukić, Politička teorija države, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd – Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd, pp. 64
[2]  R.A. Hajneman, Uvod u političke nauke, CID Podgorica, 2004. godina, pp. 183
[3]  E. Lič, Kultura i komunikacija, Biblioteke XX vek, Beograd, 2001. godina, pp. 31
[4]  N. Cvetićanin, Politička mehanika i veština državništva, Arhipelag Institut društvenih nauka Beograd, 2016. godina, pp. 145
[5]  E. Vinsent, Teorija države, Službeni glasnik, Beograd, 2009. godina, pp. 12
[6]  Č. Čupić, Politika i odgovornost, Udruženje za političke nauke Srbije – Čigoja štampa, Beograd, 2010. godina, pp.200
[7]  Č. Čupić, Politika i odgovornost, Udruženje za političke nauke Srbije – Čigoja štampa, Beograd, 2010. godina, pp.201
[8]  A. Lajphart, Modeli demokratije, Službeni list SCG – Beograd – CID Podgorica, 2003. godina, pp. 269
[9]  V. Pavlović, Država i društvo, Čigoja štampa, Beograd, pp. 203
[10] Matić/Podunavac, Politički sistem, Fakultet političkih nauka Beograd – Čigoja štampa, Beograd, 2007. godina, pp. 349
[11] R. D. Lukić, Osnovi Sociologije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd – Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd, pp. 291
[12] R. D. Lukić, Istorija političkih i pravnih teorija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd – Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd, pp. 266
 ​

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.