Sandra Mrvica Mađarac
Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Županijska 50, Vukovar, Republika Hrvatska​

DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.53

2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

Vukovarsko-srijemska županija nalazi se na samom istoku Republike Hrvatske i jedna je od najnerazvijenijih županija u Republici Hrvatskoj. Ova županija ima lošu i demografsku sliku stanovništva; u prošlom stoljeću bila je poznata kao područje pogodno za život na kojem se stanovništvo doseljavalo (najviše zbog poljoprivrednih kombinata i razvijene industrije), dok je danas ovo područje sa BDP-om na samom začelju svih županija u Republici Hrvatskoj.
Društveno-gospodarska razvijenost nekog područja ogleda se i kroz ekonomsko-socijalnu strukturu stanovništva; pokazatelj veće gospodarske razvijenosti posljedica je i veće ekonomske aktivnosti stanovništva. Također, što je društvo naprednije, bolja je obrazovna struktura stanovništva tog područja.
U radu je analizirana ekonomsko-socijalna struktura stanovništva Vukovarsko-srijemske  županije na temelju Popisa stanovništva 2001. i 2011. godine, Rezultata poslovanja gospodarstva (Hrvatska gospodarska komora) i statističkih podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s ciljem analize potencijalne razlike u ekonomskoj aktivnosti stanovnika i socijalnoj strukturi između dva popisna razdoblja te analize ekonomsko-socijalne strukture stanovništva. Stanovništvo je analizirano kroz pokazatelje: stanovništvo prema ekonomskoj aktivnosti, zaposlenost i plaće, zaposleni prema djelatnostima, stanovništvo prema glavnim izvorima sredstava za život, stanovništvo prema završenoj školi, nezaposleni i nezaposleni prema kvalifikacijama.
​​

Key words

ekonomsko-socijalna struktura stanovništva, Vukovarsko-srijemska županija, ekonomska aktivnost


References

[1]  Wertheimer-Baletić, A. (1999) Stanovništvo i razvoj, Mate, Zagreb
[2]  Obadić, A., Smolić, Š. (2011), Analiza radnog kontigenta i ekonomska aktivnost Hrvatske, Serija članaka u nastajanju, 7-11, str. 1-15.
[3]  Živić, D. (1996) Promjene u strukturi aktivnog stanovništva Istočne Hrvatske 1971-1991. godine, Geografski glasnik, 58,97-112, str. 97-112.
[4]  Wertheimer-Baletić, A. (1978) Ekonomska aktivnost stanovništva, Školska knjiga, Zagreb
[5]  Živić, D. (2006) Stanovništvo Vukovarsko-srijemske županije, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb-Vukovar, 2006.
[6]  Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2001. godine, www.dzs.hr (učitano 16.12.2017.)
[7]  Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godine, www.dzs.hr (učitano 10.12.2017.)
[8]  HGK Vukovar, Pregled gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije u 2016. godini https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-vukovar/analize-i-publikacije (učitano 19.12.2017.)
[9]  HGK Vukovar, Gospodarstvo Vukovarsko-srijemske županije u 2015. godini https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-vukovar/analize-i-publikacije (učitano 18.12.2017.)
[10] Vukovarsko-srijemska županija,  Informacije o stanju gospodarstva 2016., https://www.vusz.hr/info/gospodarstvo-2   (učitano 27.12.2017.)
[11] Hrvatski zavod za zapošljavanje, https://statistika.hzz.hr/Statistika.aspx?tipIzvjestaja=1 (učitano 16. 4. 2016.)
[12] Živić, D. (2007) Demografski resursi društveno-demografskog razvitka Vukovara, Vukovar-hrvatska baština i perspektive razvoja, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb-Vukovar, str. 473-503

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.