Biljana Petrevska
“Iustinianus Primus Faculty of Law”, University “Ss. Cyril and Methodius”, Skopje, Macedonia, Bul. Goce Delcev 9b, 1000 Skopje, Macedonia​
DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.109

2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty – Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

Предмет на истражување на овој труд претставува ризикот на ликвидност во банкарскиот систем na Република Македонија. Целта на истражувањето на овој труд е да покаже дали постои ризик на ликвидност на банките во Република Македонија или пак во земјата има добра политика за управување и контрола на ризикот во банкарското работење. Првиот дел е воведот во рамките на кој се објаснува предметот на истражување, додека вториот дел се фокусира на методологијата за управување со ликвидносниот ризик во Македонските банки која што ја опфаќа Одлуката за управување со ликвидносниот ризик на банките, која е усвоена од страна на Народната банка на Република Македонија. Третиот дел од трудот ги објаснува индикаторите и резултатите од управување со ликвидносниот ризик на Македонските банки. Конечно четвртиот дел од трудот е заклучокот.

Key words

банка, ликвидност, ризик, ликвидносен ризик, ризик на ликвидност во работењето на банките


References

[1]  Закон за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15 и 190/16), член 63, став 2.
[2]  Закон за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15 и 190/16), член 66, став 2.
[3]  According to: Decision on the risk management (“Official Gazette of the RM” No. 42/2011, No. 19/2012, No.151/2013).
[4]  Закон за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16)
[5]  Закон за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15 и 190/16), член 80.
[6]  Одлука за управување со ликвидносниот ризик на банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/2011, бр. 19/2012, бр. 151/2013), дел 3, точка 23.
[7]  Тодорова Софија, Узунов Ванчо, Петревска Биљана, (2015), “Применета Економика”, Култура, Скопје, стр.299-300.
[8]  Упатство за спроведување на Одлуката за управување со ликвидносниот ризик на банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/11, бр. 27/12, бр. 162/13)
[9]  Народна банка на Република Македонија (2017), “Извештај за ризиците во банкарскиот систем на Република Македонија”, Април 2017, стр.46.
[10] Народна банка на Република Македонија (2017), “Извештај за финансиската стабилност во Република Македонија во 2016”, Јули 2017, стр.75.
[11] Народна банка на Република Македонија (2017), “Извештај за ризиците во банкарскиот систем на Република Македонија”, Април 2017, стр.47.
[12] Народна банка на Република Македонија (2017), “Извештај за финансиската стабилност во Република Македонија во 2016”, Јули 2017, стр.79.
[13] Народна банка на Република Македонија (2017), “Извештај за финансиската стабилност во Република Македонија во 2016”, Јули 2017, стр.125-127.

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.